HVORDAN ER DEN ALMENE BOLIGSEKTOR ORGANISERET?

Rigtig mange mennesker er af den opfattelse, at den almene boligsektor styres af boligselskaberne, og at det er boligselskaberne, som ejer de almene boliger.

Det forholder sig dog ikke sådan, idet hver enkelt afdeling i et boligselskab er en selvstændig enhed, som i vid udstrækning træffer sine egne beslutninger. Blandt andet er der tinglyst skøde på hver enkelt afdeling i afdelingens navn.

Boligselskabet er organisatorisk opbygget på følgende måde:

Den øverste myndighed
Alle beboere i det enkelte boligselskab udgør selskabets øverste myndighed. Denne myndighed udøver de gennem et repræsentantskab, som er sammensat af beboere, som er valgt eller udpeget i de enkelte afdelinger. (Et afdelingsmøde kan beslutte, om repræsentanterne skal vælges på et afdelingsmøde, eller om de kan udpeges af afdelingsbestyrelsen).

Hvor mange repræsentanter, den enkelte afdeling kan have, fastsættes i boligselskabets vedtægter.

Repræsentantskabet består af selskabets bestyrelse, de valgte repræsentanter fra afdelingerne. Beboerne har ret til at vælge alle eller flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

Selskabets bestyrelse
Repræsentanterne vælger på det årlige repræsentantskabsmøde en bestyrelse, som skal varetage den daglige ledelse af selskabet.

I praksis er det bestyrelsen, som har det juridiske og økonomiske ansvar. Den skal sikre, at dispositionerne i de enkelte afdelinger er forsvarlige og skride ind, hvis beslutningerne i afdelingsdemokratiet er imod gældende lovgivning, eller hvis der ikke holdes en rimelig vedligeholdelsesstandard i de enkelte afdelinger.

Men bestyrelsen skal respektere de lovlige beboerdemokratiske beslutninger, der træffes i de enkelte afdelinger.

Bestyrelsen kan pådrage sig erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsregler, hvis boligselskabet eller en af dens afdelinger har lidt tab som følge af kritisable dispositioner eller udvist forsømmelighed fra bestyrelsens side.

Alle bestyrelsesmedlemmer hæfter for bestyrelsens dispositioner. Også bestyrelsesmedlemmer, som har været imod en beslutning, kan ifalde et ansvar, hvis ikke de kan dokumentere, at de har taget udtrykkeligt forbehold. Sådanne forbehold bør i givet fald fremgå af det skriftlige referat fra det eller de pågældende bestyrelsesmøder.

Administrationen
Til at varetage de daglige opgaver kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører. Det er således forretningsførerens opgave at opbygge en administration, der er i stand til at varetage selskabets og dermed beboernes interesser bedst muligt.

Administrationens væsentligste opgaver er at administrere og stå for udlejningen.

Da afdelingsbestyrelserne ikke har det formelle ansvar, betyder det også, at de ikke kan indhente tilbud eller indgå bindende aftaler med håndværkere og andre. Disse opgaver henhører under administrationen – det er grundlæggende derfor, man har dem.

Administrationen skal også klæde afdelingsbestyrelsen på, så den både kan træffe de rigtige valg og argumentere over for beboerne, når en ny idé skal præsenteres.

Kommandovejen

  • Afdelingsbestyrelsen foreslår!
  • Afdelingsmødet beslutter!
  • Administrationen udfører!

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar